TÁJÉKOZTATÓ

                            KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

ügyfelek és látogatók részére -

 

NOVOSEC SECURITY Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth sgt. 72/ B.Cg. 06-09-013692, adószáma: 14521777-2-06) - az Szvtv. 31. § (1) bekezdésére ifigyelemmel - a társaságnátörténő kamerás megfigyelő rendszer, mint technikai eszköz alkalmazásáról és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatja:

 

 1. .1./ A technikai eszközök (elektronikus megfigyelőrendszer) elhelyezkedése:

   

  1. 1.1. A társaság alább megjelölt székhelyéneés fióktelepeinek helyiségeiben kamerás megfigyelő rendszer került kiépítésre és napi 24 órás időtartambaműködtetésre, melynek képanyaga a

   2.3. pontban részletezett lrögzítésre és tárolásra kerül az Mt. 11. § (1)-(2) bekezdésével és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban:

   a.) 21 db kamera 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt72/B. sz. alatti székhelyén; b.) 17 db kamera 1095 Budapest, Tóth Kálmán u. 33. sz. alatti fióktelepén;

   c.) 4 db kamera 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 5. sz. alatti fióktelepén.

    

  2. 1.2. Az 1.1. pontban megjelölt kamerák pontos elhelyezkedését, azok megfigyelési területével és látószögével együtt a jelen tájékozta tó 1. sz. mellékletét képező leírás rögzíti azzal, hogy a kamera és annak látószöge közterületre nem irányulhat.

  3. 1.3. A kamerámegfigyelő rendszer hanganyagot nem rögzíthet.

    

  4. 1.4. Az 1.1. és 1.2 pontban foglaltak szerint kamerával megfigyelt helyiségekbeaz elektronikumegfigyelés valamint képanyag rögzítés (adatrögzítés) tényét figyelemfelhívásként piktogrammal / képi utalássaellátott információs tábla illetve matrica (,,Kamerával megfigyelt terület„) is jelzi.

 1. 2./ technikai eszközök által rögzített adatok és azok kezelésének jogalapja illetve célja:

   

  1. 2.1. Adatrögzítés:

Az 1.pontban foglaltak szerint kiépített és működtetett kamemegfigyelőrendszer rögzíti a

  1. és 2.2. pontban rögzített helyiségekbilletve te1ületrbármilyen jogcímen belépő és távozó személye(- továbbiakban: ügyfelek/látogató) valamint aadott helyiségben illetve te1ületen munkavégzés ljábótartózkodó munkavállalók (- továbbiakban: munkavállalók) képmását.

    

  2.      2.2.  Adatkezelés jogalapja:

   Az 1.pontban foglaltak szerint kiépített és működtetett kamerás megfigyelőrendszer által rögzített adatok társaság által történő kezelése aügyfelek és látogatók, mint ér.intettek -az 1.1. pontban foglaltak szerint elektronikumegfigyelőrendszerrel megfigyelt területre belépéssel történő - önkéntes hozzájárulásán alapul. Erre tekintettel a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatás mellett illetve annak ellenére az 1.1. pontban foglaltak szerint elektronikus mcgfigyelőrendszerrel megfigyelt helyiségbilletve területrtörténő belépéssel a hozzájárulása megadottnak tekintendő képanyag rögzítéséhez. Amennyibeképanyafentiek szerinti rögzítéséhez hozzájárulását nem kívánja megadni, úgy NE LÉPJEN BE az 1 . 1 . pontban foglaltak szerint elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt helyiségbe illetve területre!

  3.       2.3. Adatkezelés célja:

                                                                                                                          

  4. 2

   a.) Vagyonvédelem:

   a társaság tulajdon- és vagyonvédelmének biztosítása különös tekintettel "megfigyelt helyiségekben területen tárolt árukészletre, szpénzre, stb.;

   illetéktelen belépémegakadályozása és esetleges bűncselekmény megelőzése vagy ezzel kapcsolatos bizonyíték szolltatása céljából.

   b.Emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme:

   a társaság munkavállalói és látogatószemélybiztonságának biztosítása e.) Veszélyes anyag őrzése:

   az 1.1./ a.)-c.) pontban megjelölt székhelyen / fióktelepen tárolt, veszélyes anyagoőrzése, biztonságos tárolása

   d.) Üzleti titok, bank- és értékpapírtitok delme:

   az 1.1./a.)-c.) pontban megjelölt székhely illetve fióktelep iroda helyiségében tárolüzleti titkot tartalmazó papíralapú/ elektronikudokumentumok őrzése, védelme

   2.4Elektronikus megfigyelőrendszeés ehhekapcsolódó adatkezelés korlátai:

    

   a.) társaság részéről 1./ pontban foglaltak szerint alkalmazott technikai eszközöalkalmazása az elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódhat, továbbá nem rhat az információönrendelkezési jog korlátozásával, továbbá az emberi ltóság illetve magánélet megsértésével, melyre tekintetteés figyelemmel az Szvtv. 30§ (3) bekezdésre

   nem alkalmazható elektronikumegfigyelőrendszer és technikai eszközök kel történő ellenőrzés olyan helyen, ahoa megfigyelés az emberi méltóságosértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen valamint a munkaközi szünet eltöltése céljából kijelölt pihenőhelyen Különösen indokol t esetben e helyiségekben ialkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer kizárólaaz előre meghatározott munkaidőn kívül amennyiben a munkahelyemunkavégzés nem történik feltéve, hogy az a 2.3. pontban meghatározott céllal arányban áll és annak biztosításához szükséges.

   b.) Az 1.1.-1.2. pontban foglaltak szerint el helyezett kamerák látószöge csak és kizárólag a 2.4. a.) pontban foglaltakkal és az elektronikus megfigyelés céljával összhangban álló tárgyra, területre irányulhat, lehetőleg az ügyfelek vagy látogatók közvetlen megfigyelése néll.

   1. ./ Az adatkezelés módja és időtartama:

     

    1. Az 1.pontban foglaltak szerint alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer áltarögzített képanyag (felvétel) tárolásának helye:

     a.) társaság székhelye (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B.);

      

     Jképanyag (felvétel) tárolása a 3.1. a.) pontban megjelölt helye:i jelszóvaés tűzfallal védett szerveren történik.

    2. Az 1./ pontban foglaltak szerint alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített képanyaghoz (felvételhez) kizárólag az alábbi személyek rendelkeznek hozzáféréssel:

   a.) a társaság ügyvezetője: MartonosIstván

   b.) a társaság gazdasági vezetője: Márkusné Laczi Bettina

  5. e.a társaság termékcsopormenedzsere: ger Janó

   cl.) a társaság müszaki tanácsadója: Bullás Gábor

    1. Fentiekre tekintettel a felvétel megismerésére és visszanézésére kizárólag a 3.2a.d.) pontban megjelölt, hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak a 3.3pontban foglal t feltételek mellett, melyet a munkáltató kötelebiztosítani megfelelő technika(informatikai) és szervezésintézkedések alkalmazásával.

    

                                                                                                                            

  6. 3

    1. 3.3. Az 1.pontban foglaltak szerint alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer által rögzítetképanyag (felvétel)        tárolására, megtekintésére vagy visszanézésére csak és kizárólag abban az esetbeés olyan .időtartamban kerülhet sor, amennyiben azt a 2.3. pontban rögzített cél ténylegesen indokolttá teszi, azt köveevagy annak hiányában rögzített és tárolt felvételek a társaság által törlésre kerülnek. Erre tekintettel felvétel megtekintésére vagy visszanézésére az arra jogosultak részéről abban az esetben kerül sor, ha azt a 2.3. pontban rögzítetcél érdekében valamely rendkívüli vagy egyémunkáltatói illetve biztonságtechnikai intézkedést inylő esemény szükségessé tesztársaság részéről, mely esetberögzítetfeltemegtekintésének illetve visszanézének okát és idejét, továbbá az adatot ilmódon megismerő személyek nevét jegyzőkönyvben kell rögzíteniés azt társaság teles megőrizni.

    2. 3.4. Az 1.pontban foglaltaszerinalkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített képanyag (felvétel) tárolásának időtartama:

     a.) Rendkívüli vagy egyébként munkáltatói illetve biztonságtechnikai intézkedést igénylő eseménbekövetkezésekor a rögzítetfelvétel mindaddimegőrzésrkerül, amíg az a társaság illetve egyéb illetékes hatóság vagy szerv által kivizsgálásra nem kerül.

     b.) Egyebekben - az Szvtv31. § (2) bekezdésével összhangban - a rögzített felvételfelhasználás hiányában legfeljebb a rögzítésrőszámított 3 (három) munkanap eltel tével meg kelsemmisíteni illetve törölni kell. tekintetben az Szvtv. 31. § (5) bekezdése értelmében felhasználásnak az minősülha a gzített felvételt bíróságvagy más hatóságeljárásban bizonyítékkénfelhasználj ák.

    3. 3.5. Ugyanakkor az, akinek jovagy jogos érdekéfelvétel rögzítése érin ti, a 3.4. pontban rögzített határidőn belül jogos érdekének igazosávakérhetihogy a társaság, mint adatkezelő rögzített felvételt és adatot ne semmisítse meg, illetve ne törölje, mely jog gyakorlása nem járhat más, harmadik személyek jogainak sérelmével.

    4. 3.6. Bíróság vagy más hatóság megkereséséra fentieszerint gzített képanyagot (felvételt) és adatot bíróságnak vagy más hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

    5. 3.7. A fentiek szerint

     rögzített képanyag (felvétel) illetve adat annak felhasználásáiilletve megsemmisítéséig történő tárolásáról és adatvédelmérőa társaság ügyvezetője köteles gondoskodnjele jékoztatóban illetve a rsaság gazdaságrsaság hatályos adatvédelmi és adatkezelésszabályzatába foglaltak szerin t.

    

   1. 4../ A társaság elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos jogai:

     

    1. 4.1. Az. ügyfelek és látogatók mint érintettek kifejezettetudomásuveszik, hogy a rsaság jogosult az 1.1. pontban foglaltak szerint alkalmazott elektronikus megfigyelésre szolló technikai eszket a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint illetőleg az annaalkalmazására vonatkozó jogszabályrendelkezésekeretei között működtetni, továbbá jogszerű adatkezelésként a biztonsági kamerarendszeáltal rögzített adatot illetve képanyagokezelni, valamint azt felhasználni azzalhogy társaság köteles ezen adatkezelés soráa jelen tájékoztatóbavalamint az inyadó hatályos jogszabályrendelkezésekben foglaltakat maradéktalanul betartani illetve betartatni, továbbá az adatok megfelelő delmérőgondoskodni, illetékteleszemélyerészére történő hozzáférhetővé tételét megakadályozni.

  7. 4

    1. 4.2. Az ügyfelek és látogatók, mint érintetlek tudomásul veszik tobbá, hogy szükség esetén és az erre vonatkozó feltételek fennállása mellett a társaság fentiek szerint rögzített képanyagot illetve adatot szükséges bíróságvagy egyéb hatósági eljárálefolytatása valamint annak során történő felhasználácéljábóaz illetékes bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátja.

    2. 4.3. A társasáaz. elektronikumegfigyelés során rögzített képanyag (felvétel) illetve adat kezelése során vonatkozó jogszabályrendelkezéseket különös tekintettel a GDPR alapelveire - kötelemaradéktalanul betartani.

    

   S.Az érintett elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos jogai :

    

    1. 5.1. A társaság elektronikus megfigyelése sorárögzített képanyag (felvételilletve adat kezelésével kapcsolatban az ügyfeleket és látogatókat, mint érintetteket az alábbi jogoilletik meg:

     a.tájékoztatáshoz való jog; b.) hozzáféréshez való jog; e.) helyesbítéshez való jog;

     d.) törléshez való jog („felejtés joga");

     e.) korlátozáshoz való jog; f.) tiltakozáshoz való jo g;

     g.) adathordozhatósághoz való jog;

     h.) hozzájárulás visszavonásához való jog;

     i.) panaszjog;

     j.) bírósági jogorvoslathoz való jog;

     Az 5.1. a.)-j.) pontban foglaltaszerinmegillető jogok gyakorlására a társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, az Infot:v. illetve a GDPvonatkozó rendelkezései irányadók.

    2. 5.2. Az ügyfél illetvlátogamint érin tett a5.1.b.) pont szerinti hozzáféréshez való jog keretébeaz ok és cél megjelölésével maga ijogosult az őt érintő és a társaság által még tárolt felvételek megtekintéséés visszajátszását kezdeményezni, amely azonban a társaság munkavállalói vagy más harmadik személyeszemélyiségi jogainak indokolatlan sérelmével nem járhat. A fen tiek szerint rögzített képanyag illetve adat érintett által igényelt és kezdeményezett megismerésére 3.3. pontban foglatamegfelelően és értelemszerűen irányadók.

    3. 5.3. A társaság ügyfeleit illetve látogatóit, mi n t érin tetteket az 5.1.d.pont szeri n t megillető törléshez való jog („felejtés joga") az érintettek részéről - a hatályos adatdelmés adatkezelési szabályzattal is összhangba- csak korlátozottan gyakorolható különös tekintettel a 4.1. és 4.2 pontban foglaltak szerin ti jogok gyakorlására illetőleg a rögzített képanyag (felteltárolának 3.4.a.) és b.pont szerinti időtartamára valamint azoadatkezelés szükségességének hiánban történő - 3.4.b.) pont szerinti automatikus törlésére és megsemmisítéséretörlésre irányuló kérelem megválaszolására a társaság abban az esetben iköteles, amennyiben annak nincs helye, vagy a társasárészérőegyébként jogszerűen megtagadható .

    4. 5.4.Amennyibea társaság a jelen tájékoztatóban, hatályos adatvédelmi és adatkezelésszabályzattavagy vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat illetve az adatkezelési szabályokat megsértiilletőleg ezzekapcsolatos kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelően tesz elegetúgy az érin tett jogosul t tájékoztatóban, az adatvédelmés adatkezelési szabályzatba vagy a vonatkozó jogszabályrendelkezésekben foglaltakat sértő vagy azzal ellentétes magatartás illetve állapot megszüntetésére a társaságot írásban felhívni.

   Ezen túlmenően amennyiben a társaság ügyfele vagy látogatója, mint érintett megítélése szerint társaság elektronikumegfigyeléssekapcsolatos adatkezelése sérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, úgy jogsértés miatt panaszjog keretében jogosufelügyeleti hatóságnál panaszt tenni illetvbírósági jogorvoslathoz való jog keretében társasággal szemben bírósági jogorvoslati eljást indítani az illetékes bíróság előtt, és kártérítést vagy sérelemdíkövetelni.

    

5

5.5. J\z érintett az 5.1. pontban foglaltak szerint megillető jogainak gyakorlásávaelsődlegesen társaság ügyvezetőjéhez vagy a társaság adatvédelmi és adatkezelésszabályzatában kijelölt adatvédelmi feelőséhez/ adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, míg a panaszjog gyakorlása keretében panasz Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(a /011ábbiakba11: NAIH), mint illeték és felügyeleti hatóság előtt terjeszthető elő a hatályos - www.naih.holdalon hozzáférhető -panaszügyintézési rend szerint az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhe/ye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzbet faso22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telejo11: +3-1-391-1400

Fax: +36-1-39 1-1410

E-mail ugyfelszolgalat@naih .h

 

 1. 6../ Egyérendelkezések:

  1. 6.1. Jelcn tájékoztató a társaság hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának elválaszthatatlan mellékletét képezi.

  2. 6.2. A jelen tájékoztatóba nem szabályozott kérdésetekinteben a társaság hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának illetve az alábmegjelölt -www.njt.hu oldalohozzáférhető - jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók:

   a.) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. !11. (Ptk.);

   b.) az informácönrendelkezési jogról és az informácszabadságrószóló 201 1évi CXJJ. tv.

   (f1?/otv.);

   c.) személy- és vagyonvédelmivalamint mannyomozói tevékenység szabályairószóló

   2005évi CXXX IJJ. tv(Szvtv.);

   d.) az bURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/ 679 REN DELETE a

   természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárólvalamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi re11delel GDPR/).

  3. 6.3.Jelen tájékoztató a társaság honlapjá(www.novosec.hu) kerül közzétételre és ezzeaz ügyfelekkel illetve látogatókkal közlésre, továbbá egyideleg az elektronikus megfigyeléssel érintett helyiségebejáratánáilletőleeladóterében jól látható, hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel kerül közlésre, melyre tekintettenem a kamerák számával megegyező mennyiségű tájékoztató kerül kihelyezésre

  4. 6.4.Jelen tájékoztató anna6.3pontban foglaltak szerinti közzétételéve

   l egyidejűleg hatályba lép azzalhogy társaság bármikor jogosuljeletájékoztatót egyoldalúan módosítanimely módosítás annak 6.3pontban foglaltak szerinti közzétételéveugyancsak automatikusa hatályblép.

Szeged, 2018. május 25                                                                       

Martonosi Istváügyvezető

 

Bejelentkezés

Tűzvédelmi szakvizsga

                 2019.
             BUDAPEST
Tűzvédelmi szakvizsga

Még több az ELDES-ről

facebook

Novosec Termékkatalógus

Termékkatalógusok

Cooper referenciák

Everlink prospektus

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi .

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk